Regulamin

§1 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Sprzedawca – Barbara Dąbrowska-Górska prowadząca działalność BAHA Barbara Dąbrowska-Górska, z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Bolesława Prusa 8A/8, poczta i kod pocztowy: Skierniewice, 96-100, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8361713524, REGON 100672080;
  • Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy, działający pod adresem: barbaradabrowska.pl/sklep;
  • Dietetyk – Barbara Dąbrowska-Górska świadcząca usługi dietetyczne za pośrednictwem Sklepu;
  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Kupującym, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.);
  • Umowa o dostarczenie treści cyfrowej – umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na Produkty elektroniczne i usługi świadczone przez Sklep;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę produktów elektronicznych.
  • Produkt elektroniczny – usługi, produkty w postaci elektronicznej (e-booki, jadłospisy, webinary) oferowane jako treści cyfrowe prezentowane w Sklepie internetowym;
  • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystanie za Sklepu internetowego, dostępny pod adresem https://barbaradabrowska.pl/regulamin/;
  • Operator płatności – podmiot świadczący obsługę płatności online i kart płatniczych, którym jest jest: PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 zwany dalej Serwisem Przelewy24.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego działającego pod adresem barbaradabrowska.pl/sklep, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Sklep internetowy zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktów elektronicznych (e-booków, jadłospisów, webinarów), co stanowi świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Kupującego.
 3. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 4. Kontakt ze sklepem:
  • e-mail: kontakt@barbaradabrowska.pl;
  • adres korespondencyjny: Sklep internetowy barbaradabrowska.pl, Aleja KEN 98/71, 02-777 Warszawa;
  • numer telefonu Sprzedawcy: 502 568 507;
  • numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 87 1140 2004 0000 3102 7914 7191;
  • Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym rozdziale w dni robocze w godzinach 9.00-17.00.

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Chcąc zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego wykonania usług świadczonych przez Sprzedawcę niezbędne są:
  • laptop, komputer stacjonarny lub tablet z dostępem do sieci internet;
  • klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy niezbędnych do złożenia Zamówienia;
  • dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla lub Internet Explorer);
  • zainstalowany i aktualny system operacyjny (np. Microsoft Windows, Apple iOS, Chrome OS);
  • dostęp do poczty elektronicznej i aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • w przypadku załączników poczty elektronicznej (e-mail), w tym w szczególności plików tekstowych niezbędne jest aktualne oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf (np. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader), .doc., .docx (np. Microsoft Word, Open Office);
  • w przypadku korzystania z konsultacji online niezbędny jest komunikator internetowy Skype lub WhatsApp w aktualnej wersji;
  • włączona obsługa plików cookies.
 2. Jeśli Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupione treści cyfrowe lub ma problemy techniczne dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu, to proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą na wskazany adres e-mail.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

§4 Usługi świadczone drogą elektroniczną i warunki ich nabywania

 1. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca oferuje sprzedaż Produktów elektronicznych, są to między innymi:
  • e-booki o tematyce dietetycznej;
  • gotowy plan żywieniowy – produkt elektroniczny niedostosowany indywidualnie, zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną, obejmujący listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków, dodatkowe wskazówki;
  • spersonalizowany plan żywieniowy – obejmujący produkt elektroniczny dostosowany do indywidualnych potrzeb Kupującego zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną obejmującą listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków;
  • konsultację online obejmującą przeprowadzenie wywiadu zdrowotnego, żywieniowego i dotyczącego stylu życia oraz przekazanie indywidualnych zaleceń.
 2. Zakupów w Sklepie można dokonywać bez konieczności rejestracji konta. Niezbędne jest jednak podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego koniecznych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu potwierdzającego zakup.
 3. W przypadku zakupu indywidualnego planu żywieniowego i konsultacji online:
  • Konsultacje z Dietetykiem odbywają się online (telefon, Skype lub inny ustalony indywidualnie komunikator internetowy) o wyznaczonej godzinie ustalonej uprzednio z Kupującym;
  • Brak kontaktu Kupującego w terminie umówionej konsultacji online skutkuje brakiem zwrotu opłaty oraz uznaje się, iż usługa została wykonana w całości. Istnieje możliwość przesunięcia terminu konsultacji online na inny dogodny dla obydwu stron termin, chęć przesunięcia terminu wizyty należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem konsultacji online.
  • Po konsultacji online, w terminie indywidualnie ustalonym Dietetyk przesyła na adres mailowy Kupującego ułożony indywidualny plan żywieniowy (PDF) i zalecenia co do stosowania planu żywieniowego.
  • Spóźnienie się na konsultację online powoduje, że nie wszystkie jej elementy mogą być spełnione. Dwukrotne spóźnienie na konsultację online może skutkować zerwaniem współpracy.
 4. Szczegółowe informacje na temat zakresu i rodzaju Produktów elektronicznych znajdują się na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 5. Ceny podawane są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Sprzedawca w Sklepie Internetowym nie korzysta z indywidualnego dostosowania cen.
 7. Chcąc dokonać zakupu Produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę należy:
  • wybrać adres Sklepu internetowego (barbaradabrowska.pl/sklep);
  • wybrać Produkt elektroniczny będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Dodaj do koszyka;
  • założyć konto, zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  • kliknąć przycisk Kupuję i płacę
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oferowanych przez Operatora Płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie;
  • po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu;
  • potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 8. W Sklepie internetowym można dokonać płatności za pośrednictwem:
  • płatności elektronicznych (Przelewy24.pl, PayPal);
  • płatności przelewem na konto Sprzedawcy: mbank 87 1140 2004 0000 3102 7914 7191 .
 9. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zakupu (zawarcia Umowy sprzedaży) – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 10. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
 11. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym kupujący powinien się wcześniej dokładnie zapoznać.
 12. Produkt elektroniczny zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Kupujący otrzyma link pozwalający ściągnąć Produkt elektroniczny.
 13. Zakupiony Produkt elektroniczny zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 14. Każdy zakup dokumentowany jest fakturą przesłaną na adres mailowy Kupującego.
 15. Każdy Kupujący może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy rodo@barbaradabrowska.pl.
 16. Gdy Kupujący zdecyduje się zapisać do Newslettera, Sprzedawca świadczy również drogą elektroniczną na rzecz Kupującego usługę, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach, aktualnych promocjach.

§5 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Kupujący może korzystać z zakupionych usług i produktów wyłącznie na użytek własny (prywatny) związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu.
 4. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym gotowych i indywidualnych planów żywieniowych lub zaleceń dietetycznych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 5. Zabrania się Kupującemu odpłatnego i nieodpłatnego rozpowszechniania Produktów elektronicznych jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Odstąpienie od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem jest indywidualny plan żywieniowy przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Kupującego złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem jest dobrowolne.
 5. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (sklep@barbaradabrowska.pl).
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsument otrzyma zwrot płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji odstąpienia od umowy.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§7 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek oferować Produkty elektroniczne wolne od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości Produktów elektronicznych Kupujący może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 3. Reklamacja może zostać przez Kupującego złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem jest dobrowolne.
 4. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów elektronicznych mogą być składane:
  • drogą mailową na adres sklep@barbaradabrowska.pl;
  •  drogą pocztową na adres korespondencyjny: BAHA Barbara Dąbrowska-Górska, Aleja KEN 98/71, 02-777 Warszawa.
 5. Kupujący w reklamacji powinien wskazać:
  • swoje imię i nazwisko,
  • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),
  • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Kupującym w celu poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Jeżeli dane podane przez Kupującego nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia brakujących informacji.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 9. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  • złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;
  • bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 10. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 11. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (wysyłka Newslettera).
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:
  • w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą przy pomocy Operatora płatności Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://barbaradabrowska.pl/polityka-prywatnosci/

§9 Postanowienia  końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.08.2020 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy.
 5. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Kupujących, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.